Хааха

Ниитэ дуун: 1533

ДуунДуушанСомог
үлэ мэдэхэ
Намдаа (ремикс)үлэ мэдэхэ
(Feat Minute, Partisan)үлэ мэдэхэ
(feat Okko)үлэ мэдэхэ
(баруун буряадуудай)үлэ мэдэхэ
(Ёохор)үлэ мэдэхэ
hараар амаршалнаб!үлэ мэдэхэ
амалсанүлэ мэдэхэ
амоор!үлэ мэдэхэ
арадай дуунуудай попурриүлэ мэдэхэ
арван хурууүлэ мэдэхэ
арюун сэдьхэл заяаүлэ мэдэхэ
аха хоерниүлэ мэдэхэ
Байкалуүлэ мэдэхэ
басагадүлэ мэдэхэ
би чамдаа (Feat Okko)үлэ мэдэхэ
бичлэгүлэ мэдэхэ
бу мартаарай (Б.Гомбоев)үлэ мэдэхэ
булаг Эвенк арадай дуунүлэ мэдэхэ
буряадуудүлэ мэдэхэ
бэ, Алтарганаүлэ мэдэхэ
бэеэ гамнаялүлэ мэдэхэ
галханүлэ мэдэхэ
гансамүлэ мэдэхэ
гансам, ерэрэйүлэ мэдэхэ
гансам02үлэ мэдэхэ
далайүлэ мэдэхэ
далай02үлэ мэдэхэ
Домогүлэ мэдэхэ
дураарүлэ мэдэхэ