Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Зэдэ (сэлэнгын буряад)

12.02.2020

Февралиин 12 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)

06.00. Цаг, мэдээ үгэлгэ, радиодохео.
БУДДЫН ШАЖАНЫ ЦАГ
XXIV Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеевэй хандалга;
Этигэл хамбын зальбарал; Доншуур маани
06.56. Буряад Уласы сүлдэ дуун «Буряад орон»
үгэнь Д. Жалсараевай, хүг. А. Андреевэй
07.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
07.09 Зарлал, соносхол
07.14. ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов -
Этигэл хамбын наадамай абарга
07.22. Зэдын аймагы гимн. «Зэдын соло» үг. М.Чойбоновы
07.27 Хүгжэм
07.40. БАДМА ЦЭЦЭГ. Монголы бурханы шажаны аман түүхээс
«Залуу буддист- 13. Амга лама.»
08.14. Хүгжэм
08.31. ХАТАН ЭЖЫ ЗЭДЭМНАЙ. Санжэ-Сүрэн
« Үе цагууды мүнхэ дурасхаалаас». 3 -боти.
Иванов Владимир Александрович тухай.
Олон жэл Зэдын аймагы түрүүлэгчээр ажалласан.
Сергей Добчинов уншана.
08.54. Хүгжэм
09.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
09.06. Зарлал, соносхол
09.10. ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов -
Этигэл хамбын наадамы аварга
09.19 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД .
09.30 Хүгжэм
09.39. БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЫ ТОЛИ. Зэдын Дээдэ Тори нютагы
буряад-ород хэлэны толи.
09.40 Хүгжэм
09.45 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ. Хүүхсы дамжуулга.
“ Эхэ хэлэн-манай баялиг” гэсэн наадамы оролцогчо:
Раднаев Бурин Баяр Гэгээтэйн сургуулиин 11-хи ангиин сурагча.
09.49 Хүгжэм
09.57 ХАТАН ЭЖЫ ЗЭДЭМНАЙ. Санжэ Сүрэн
«Үе цагууды мүнхэ дурасхаалаас»-3-ти боти.
Иванов Владимир Александрович тухай. Олон жэл Зэдын аймагы түрүүлэгчээр ажалласан. Сергей Добчинов уншана
10.20 Хүгжэм
10.23. ДУУН ХАМБЫ – КАРАВАН ПЕСЕН. Дабталга
Багшын ажалы ветеран Дээдэ Үчөөтэй нютаг тоонтотой
Аюшеева Дарима Чагдуровнатай уулзалга.
11.02. САГААН ЛАБАЙ.
11.23. БАДМА ЦЭЦЭГ. Монголы бурханы шажаны аман түүхээс.
« Залуу буддист- 13.Амга лама.»
11.57. Хүгжэм
12.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ Нютагы сонин мэдээ, цагы уларил, мүнөөдэры зурхай
12.09. ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал
12.12. Соносхол, зарлал
12.22. БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЫ ТОЛИ. Зэды Дээдэ-Тори нютагы
буряад-ород хэлэны толи
12.23 Хүгжэм
12.30. ҮЛЗЫ УТАС. БОЛБОЦОРОЛ. Дабталга.
Зэлтэрын юрэнхы сургуулиин захирал Алцаг нютаг тоонтотой
Осоров Дэмбрэл Гармажаповичтай уулзалга.
13.10. ДЭЛХЭЙН УРАН ЗОХЁОЛ. ”Арван хоёр стул “
Зэдын аймагы Дэрэстэй нютагы Зинаида Дашидоржиевна Чагдурова сартуул хэлэн дээрэ буряадшалаа.
13.20. Хүгжэм
13.30. ҮЛЗЫ УТАС. Шууд эфир. “Буряад Үнэн”, “Бурятия” гэсэн сонинууды редакторнууд Даша-Доржо Болотов, Александр
Махачкеев хоерты уулзалга.
14.30. Хүгжэм
14.45. ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ. Хүүхсы дамжуулга.
“ Эхэ хэлэн-манай баялиг” гэсэн наадамы оролөогчо:
Борьёогы сургуулиин 6-хи ангиин сурагча Ананда Гендуновтай зугаа.
14.54 Хүгжэм
15.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагы сонин мэдээ,цагы уларил,үглөөдэры зурхай.
15.06. ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал.
15.09. Соносхол,зарлал.
15.24 Хүгжэм
15.30 ЦАГЫ ЭРЬЕСЭ – КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. Багша, ирагуу найрагша Любовь Загдаева. Дульдаргын аймагай Тугшан нютагай,
хамнигад түүхэ домогууд. Сэдхүүлшэ Бадмажаб Гындынцыренов
16.25 Хүгжэм
17.00. ҮЛЗЫ УТАС. СОЁЛ УРАЛИГ. Дабталга.
Хүүхэлдэйн театры ахамад режиссёр Эрдэни Жалцановтай уулзалга.
17.40. Хүгжэм
18.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
18.08. ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал.
18.11. Соносхол,зарлал.
18.21. Хүгжэм
18.31 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
18.40 Хүгжэм
18.50 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ. Хүүхсы дамжуулга.
“Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэсэн наадамы оролцогчо:
Борьёогы сургуулиин 6-хи ангиин сурагча Ананда Гендунов.
19.00. Хүгжэм
19.15. СЭДЬХЭЛЫ ГУЛАМТА. Уран сайханы хүгжэмтэ дамжуулга.
СССР-эй арадай зүжэгчэн Улзар нютаг тоонтотой
Дугаржаб Дашиевы 80 жэлы ойдо зорюулсан дамжуулга.
19.55. ХҮГЖЭМ ДУУНАЙ ЖЭГҮҮР.
1993 онд Хальмагын Элиста хотод угсэн СССР-эй арадай артист Дугаржаб Дашиевай тоглолто
21.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ
21.05. ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал.
21.12. Соносхол, зарлал
21.24. Хүгжэм
21.35 ҮЛЗЫ УТАС. Удэры дабталга. “Буряад Үнэн”, “Бурятия” гэсэн сонинууды редакторнууд Даша-Доржо Болотов, Александр
Махачкеев хоерты уулзалга.
22.35 БУРЯАД ФМ РАДИОДО: МОНГОЛ ДУУНУУД.
23.00 БУДДЫН ШАЖАНЫ ЦАГ. Этигэл хамбын сургаалнууд.
Манай ехэ ламанууды тодоруулсан шүтээнүүдтэ мүргэхын тус эрдэм. Чухала хэрэгтэй сургаалнууд
23.25 Хүгжэм.
23.39 АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажаны дээжэ судар.
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажаны
Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23.58 Үдэшэлгэ.
00.00 Хүгжэм. Орчон үеын дуунууд

Үдэрэй сурбалжалагшад; Сергей Добчинов

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM