Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

00:00
Хүгжэм
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэлэй хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев
06:56
Буряад Уласай түрын дуулал
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
07:10
Соносхол, зарлал 
07:16
Хүгжэм
Нютагай дуунууд
07:36
Үглөөнэй дасхал
Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй спортын мастер, Буряад Уласай соелой габьята хүдэлмэрилэгшэ, арадай дархан, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Россин юрэнхы һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ – Валерий Дашеевич Цыбиковтай үглөөнэй дасхал
07:43
Хүгжэм
08:00
Хангай Буряадни
Сэдэб: Ами наһаяа хайрлангүй, эгээл һүүлшынгээ үдэр болотор Эхэ орондоо алба хааһан Жаргал Баирович Гомбовой гэр бүлэдэ Ород Уласай Геройн ”Алтан одон“ медаль Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулаа. Капитан Жаргал Гомбоев сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада мотострелково взводой ахалагша байһан юм. Олон дүршэлөөрөө залуу үетэнтэй хубаалдаха, үнэн сэхэ, сэбэр һайхан, журам һайтай, баян намтар тухайнь Айлшад: үетэн нүхэдынь- Гомбоев Бальжин Владимирович, Раднаев Түмэн Дагбаевич, Доржиев Бэлигто Ильич, Доноева Арюна Захаровна, Гомбоева Эржена Базаровна зугаална
08:45
Хүгжэм
09:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
09:10
Соносхол, зарлал
09:16
Хүгжэм
09:30
Сагай эрьесэ
Агуехэ Илалтын дайнай Алдар солын дүүрэн кавалер Бато Микешкеевич Дамчеев тухай Санага нютагhаа гарбалтай ажалай ветеран Санжайжаб Дамдинович Банзаракцаевай хөөрөө дабталга
10:00
Хүгжэм
10:10
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб:Уласхоорондын уран зураашадай үдэртэ зорюулһан дамжуулга Айлшад: Буряад Уласай габьяата уран зурааша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн Татьяна Цыреновна Дашиева
10:50
Хүгжэм
11:05
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб: Уласхоорондын уран зураашадай үдэртэ зорюулһан дамжуулга Айлшад: П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын багша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн Цырегма Дылгеровна Болотова оюутадтаяа өөдынгөө таһаг, ажал тухай зугаалха.
11:40
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
12:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
Үдэр бүриин сургаал 
12:16
Соносхол, зарлал
12:23
Хүгжэм
12:45
Үлзы утаһан
Сэдэб: Саха Яхад Уласай Якутск хотын нютагай эблэлэй гэшүүдтэй зугаа Айлшад: Техническа эрдэмэй кандидат, АГАТУ- гай кафедрые даагша, Нютагай эблэлэй түрүүлэгшэ Юрий Жигмитович Дондоковтой, 30 гаран жэл Яхадта ажаһуугша Нина Чимитовна Петроватай, Эржена Сергеевнатай гар утаһаар холбоо
13:10
Хүгжэм
13:30
Түрэл хизаар. Бимба Юмовай байгаалиин хэшээлнүүд
Нохойд тухай
14:00
Хүгжэм
14:22
Шууялдая буряадаараа
Алтай Абазин арадууд тухай
14:40
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
15:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
Үдэр бүриин сургаал 
15:16
Соносхол, зарлал
15:23
Хүгжэм
15:40
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб: Үсэгэлдэр Уласхоорондын уран зураашадай үдэр литымнай хуудаһанда байгаа. Захааминай аймагай залуу уран зураашадай зохёохы ажалтай танилсуулхабди. Уран зураашад ажабайдалые хёрхоор адаглан хаража, уран бодолоороо шэрэ үнгэ тааруулан, гайхалтай һайханаар оршон тойроноо, һуудал байдалаа, амита юумэнэй дүрсэ зураглан, олон зонойнгоо сэдьхэл тэжээдэг, нюдэ баярлуулдаг гайхамшаг бэлигтэн байһыень лаблаһан хөөрөө шагнаарайгты. Айлшан: Буряадай уран зураашадай эблэлэй гэшүүн, багша Инна Гомбоевна Нимаеватай гар утаһаар холбоо.
16:00
Хүгжэм
16:20
Дэлхэйн шэбэнээн
Б.Жанчипов "Дари хээтэй " Ц-Х.Дашиева
16:25
Хүгжэм
16:40
Тулгын галай хөөрөөн
"Алтан сэсэг" онтохо надежда Мунконова хөөрэнэ
16:45
Хүгжэм
17:00
Асуудал - Харюу. Шууд викторина
17:45
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
18:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
Үдэр бүриин сургаал 
18:16
Соносхол, зарлал
18:23
Хүгжэм
18:40
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб:Уласхоорондын уран зураашадай үдэр Айлшад: Буряад Уласай габьяата уран зурааша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн Татьяна Цыреновна Дашиева
19:20
Хүгжэм
19:30
Үлзы утаһан
Сэдэб: Уласхоорондын уран зураашадай үдэртэ зорюулһан дамжуулга Айлшад: П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын багша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн Цырегма Дылгеровна Болотова оюутадтаяа өөдынгөө таһаг, ажал тухай зугаалха.
20:05
Хүгжэм
20:20
Үлзы утаһан
Сэдэб: Саха Яхад Уласай Якутск хотын нютагай эблэлэй гэшүүдтэй зугаа Айлшад: Техническа эрдэмэй кандидат, АГАТУ- гай кафедрые даагша, Нютагай эблэлэй түрүүлэгшэ Юрий Жигмитович Дондоковтой, 30 гаран жэл Яхадта ажаһуугша Нина Чимитовна Петроватай, Эржена Сергеевнатай гар утаһаар холбоо
20:55
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
21:09
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
Үдэр бүриин сургаал 
21:15
Соносхол, зарлал
21:22
Хүгжэм
21:40
Субад эрдэни. Уран зохеол
Сэдэб: Үсэгэлдэр Уласхоорондын уран зураашадай үдэр литымнай хуудаһанда байгаа. Захааминай аймагай залуу уран зураашадай зохёохы ажалтай танилсуулхабди. Уран зураашад ажабайдалые хёрхоор адаглан хаража, уран бодолоороо шэрэ үнгэ тааруулан, гайхалтай һайханаар оршон тойроноо, һуудал байдалаа, амита юумэнэй дүрсэ зураглан, олон зонойнгоо сэдьхэл тэжээдэг, нюдэ баярлуулдаг гайхамшаг бэлигтэн байһыень лаблаһан хөөрөө шагнаарайгты. Айлшан: Буряадай уран зураашадай эблэлэй гэшүүн, багша Инна Гомбоевна Нимаеватай гар утаһаар холбоо.
22:00
Хүгжэм
22:20
Бадма Сэсэг
24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ hургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулhан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевы 1001 шүлэгhөө бүридэhэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэhэн  зохёол 
22:52
Хүгжэм
23:11
Бадма Сэсэг. Алтан гэрэл. Буддын шажанай дээжэ судар
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23:30
Хүгжэм
23:59
Үдэшэлгэ 
00:00
Хүгжэм
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэлэй хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев
06:56
Буряад Уласай түрын дуулал
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
07:10
Соносхол, зарлал 
07:16
Хүгжэм
Нютагай дуунууд
07:36
Үглөөнэй дасхал
Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй спортын мастер, Буряад Уласай соелой габьята хүдэлмэрилэгшэ, арадай дархан, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Россин юрэнхы һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ – Валерий Дашеевич Цыбиковтай үглөөнэй дасхал
07:43
Хүгжэм
08:00
Хангай Буряадни
Сэдэб: Ами наһаяа хайрлангүй, эгээл һүүлшынгээ үдэр болотор Эхэ орондоо алба хааһан Жаргал Баирович Гомбовой гэр бүлэдэ Ород Уласай Геройн ”Алтан одон“ медаль Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулаа. Капитан Жаргал Гомбоев сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада мотострелково взводой ахалагша байһан юм. Олон дүршэлөөрөө залуу үетэнтэй хубаалдаха, үнэн сэхэ, сэбэр һайхан, журам һайтай, баян намтар тухайнь Айлшад: үетэн нүхэдынь- Гомбоев Бальжин Владимирович, Раднаев Түмэн Дагбаевич, Доржиев Бэлигто Ильич, Доноева Арюна Захаровна, Гомбоева Эржена Базаровна зугаална
08:45
Хүгжэм
09:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
09:10
Соносхол, зарлал
09:16
Хүгжэм
09:30
Сагай эрьесэ
Агуехэ Илалтын дайнай Алдар солын дүүрэн кавалер Бато Микешкеевич Дамчеев тухай Санага нютагhаа гарбалтай ажалай ветеран Санжайжаб Дамдинович Банзаракцаевай хөөрөө дабталга
10:00
Хүгжэм
10:10
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб:Уласхоорондын уран зураашадай үдэртэ зорюулһан дамжуулга Айлшад: Буряад Уласай габьяата уран зурааша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн Татьяна Цыреновна Дашиева
10:50
Хүгжэм
11:05
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб: Уласхоорондын уран зураашадай үдэртэ зорюулһан дамжуулга Айлшад: П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын багша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн Цырегма Дылгеровна Болотова оюутадтаяа өөдынгөө таһаг, ажал тухай зугаалха.
11:40
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
12:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
Үдэр бүриин сургаал 
12:16
Соносхол, зарлал
12:23
Хүгжэм
12:45
Үлзы утаһан
Сэдэб: Саха Яхад Уласай Якутск хотын нютагай эблэлэй гэшүүдтэй зугаа Айлшад: Техническа эрдэмэй кандидат, АГАТУ- гай кафедрые даагша, Нютагай эблэлэй түрүүлэгшэ Юрий Жигмитович Дондоковтой, 30 гаран жэл Яхадта ажаһуугша Нина Чимитовна Петроватай, Эржена Сергеевнатай гар утаһаар холбоо
13:10
Хүгжэм
13:30
Түрэл хизаар. Бимба Юмовай байгаалиин хэшээлнүүд
Нохойд тухай
14:00
Хүгжэм
14:22
Шууялдая буряадаараа
Алтай Абазин арадууд тухай
14:40
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
15:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
Үдэр бүриин сургаал 
15:16
Соносхол, зарлал
15:23
Хүгжэм
15:40
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб: Үсэгэлдэр Уласхоорондын уран зураашадай үдэр литымнай хуудаһанда байгаа. Захааминай аймагай залуу уран зураашадай зохёохы ажалтай танилсуулхабди. Уран зураашад ажабайдалые хёрхоор адаглан хаража, уран бодолоороо шэрэ үнгэ тааруулан, гайхалтай һайханаар оршон тойроноо, һуудал байдалаа, амита юумэнэй дүрсэ зураглан, олон зонойнгоо сэдьхэл тэжээдэг, нюдэ баярлуулдаг гайхамшаг бэлигтэн байһыень лаблаһан хөөрөө шагнаарайгты. Айлшан: Буряадай уран зураашадай эблэлэй гэшүүн, багша Инна Гомбоевна Нимаеватай гар утаһаар холбоо.
16:00
Хүгжэм
16:20
Дэлхэйн шэбэнээн
Б.Жанчипов "Дари хээтэй " Ц-Х.Дашиева
16:25
Хүгжэм
16:40
Тулгын галай хөөрөөн
"Алтан сэсэг" онтохо надежда Мунконова хөөрэнэ
16:45
Хүгжэм
17:00
Асуудал - Харюу. Шууд викторина
17:45
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
18:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
Үдэр бүриин сургаал 
18:16
Соносхол, зарлал
18:23
Хүгжэм
18:40
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб:Уласхоорондын уран зураашадай үдэр Айлшад: Буряад Уласай габьяата уран зурааша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн Татьяна Цыреновна Дашиева
19:20
Хүгжэм
19:30
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб: Уласхоорондын уран зураашадай үдэртэ зорюулһан дамжуулга Айлшад: П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын багша, Ородой Холбоото Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн Цырегма Дылгеровна Болотова оюутадтаяа өөдынгөө таһаг, ажал тухай зугаалха.
20:05
Хүгжэм
20:20
Үлзы утаһан
Сэдэб: Саха Яхад Уласай Якутск хотын нютагай эблэлэй гэшүүдтэй зугаа Айлшад: Техническа эрдэмэй кандидат, АГАТУ- гай кафедрые даагша, Нютагай эблэлэй түрүүлэгшэ Юрий Жигмитович Дондоковтой, 30 гаран жэл Яхадта ажаһуугша Нина Чимитовна Петроватай, Эржена Сергеевнатай гар утаһаар холбоо
20:55
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
21:09
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
Үдэр бүриин сургаал 
21:15
Соносхол, зарлал
21:22
Хүгжэм
21:40
Үлзы утаһан. Соел уралиг
Сэдэб: Үсэгэлдэр Уласхоорондын уран зураашадай үдэр литымнай хуудаһанда байгаа. Захааминай аймагай залуу уран зураашадай зохёохы ажалтай танилсуулхабди. Уран зураашад ажабайдалые хёрхоор адаглан хаража, уран бодолоороо шэрэ үнгэ тааруулан, гайхалтай һайханаар оршон тойроноо, һуудал байдалаа, амита юумэнэй дүрсэ зураглан, олон зонойнгоо сэдьхэл тэжээдэг, нюдэ баярлуулдаг гайхамшаг бэлигтэн байһыень лаблаһан хөөрөө шагнаарайгты. Айлшан: Буряадай уран зураашадай эблэлэй гэшүүн, багша Инна Гомбоевна Нимаеватай гар утаһаар холбоо.
22:00
Хүгжэм
22:20
Бадма Сэсэг
24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ hургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулhан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевы 1001 шүлэгhөө бүридэhэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэhэн  зохёол 
22:52
Хүгжэм
23:11
Бадма Сэсэг. Алтан гэрэл. Буддын шажанай дээжэ судар
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23:30
Хүгжэм
23:59
Үдэшэлгэ 
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ