Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

00:00
Хүгжэм
Оршон үеын дуунууд
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэл Хамба Ламын зальбарал. Доншуур маани.Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
06:56
Буряад Уласы дуулал
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевы, хүгж. А.Андреевы.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
07:08
Соносхол, зарлал.
07:18
Үглөөны дасхал
Буряад Уласы Бэе тамиры габьята ажальчан – Дылыков Ринчин Батуевичты үглөөны дасхал.
07:26
Сэлэнгын аймагы сүлдэ дуу
«Сэлэнгэ»   үг. В.Харитоновы, хүг. П.Дамирановы  Бадма Цыденов  Сэсэг  Аюшеева   хоёр дуулана.   
07:31
Хүгжэм
07:40
Сэдьхэлым гуламта.Уран сайханы дамжуулга.
Буряад Уласы байгуулагдасан үдэртэ зорюулагдана. Буряады уран шүлэгчэды "Буряад Орон" тухай шүлэгүүд.
08:22
Хүгжэм
08:40
Үглөөны мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд.
Сэдэб: Буряады мэдээжэ уран зураача Юрий Чирковы 95 жэлы мүнхэ дурасхаалда. Айльчан: Буряад Уласы Габьяата хүдэлмэричэн, уран судлаач - искусствовед Татьяна Евгеньевна Алексеева.
08:55
Хүгжэм
09:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
09:08
Соносхол, зарлал
09:15
Хүгжэм
09:30
Үглөөны мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд.
Сэдэб: Буряад Уласы байгуулагдасан үдэр. 100 жэлы хугацаад ямар хубилалта болооб, Сэлэнгын аймагаас гарвалты суута хүнүүд Буряад Оронынгоо хүгжэлтэд ямар нүлөө оруулааб. Айльчан: Нютагынгаа эрхим хүвүүды нэгэнь, СССРы Дээдын Зүблэлы гурва удаагы сунгамал, тасалгаряагүй ажалсан колхозы парторгТогочи Данзанович Данзанов ба 30 жэлы хугасаад Тельманы нэрэмжэтэ колхозы дарга явсан Дагба Доржиевич Очиров тухай Сэлэнгын аймагы Жаргаланта нютаг тоонтоты - Вера Нимаевна Аюшеева хөөрэнэ.
10:10
Хүгжэм
10:30
Сэдьхэлым гуламта. Амаршалга.
Түнхэны аймагы Шулуута тосхоны Ябжанова Мария Лопсоновнада амаршалгын бэчэг.
10:40
Хүгжэм
11:00
Эдир репортер. Хүүгэдэй дамжуулга
"Эхэ хэлэн - манай баялиг" - гэсэн Бүгэдэ буряад сургуулинууды хоорондо үнгэрдэг 58ть наадамда оролцосон Сэлэнгын аймагы Гусиноозерск хотын Тучиновы нэрэмжэтэ дунда сургуулиин сурагча Машиева Юмжанын "Сайнуу" тусэлы аудиогид тухай санамжа.
11:10
Хүгжэм
11:30
Эдир репортер. Хүүгэдэй дамжуулга
"Эхэ хэлэн - манай баялиг" - гэсэн Бүгэдэ буряад сургуулинууды хоорондо үнгэрдэг 58ть наадамда оролцосон Сэлэнгын аймагы Сэлэндүүмын дунда сургуулиин сурагча Цыретаров Раднын "Сайнуу" тусэлы аудиогид тухай санамжа.
11:40
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
12:08
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
12:13
Соносхол, зарлал
12:23
Толи. Үгынгөө сан баяжуулы
12:25
Хүгжэм
12:40
Эдир репортер. Хүүгэдэй дамжуулга
"Эхэ хэлэн - манай баялиг" - гэсэн Бүгэдэ буряад сургуулинууды хоорондо үнгэрдэг 58ть наадамда оролцосон Сэлэнгын аймагы Харганаагы сургуулиин сурагча Данжурова Юлиин "Сайнуу" тусэлы аудиогид тухай санамжа.
12:51
Хүгжэм
13:10
Цагы эрьесэ - Колесо времени. Цэхэ дамжуулга
"Буряад Үнэн" сонины эрхилэгчын орлогчо байсан, Буряадай Обком партиин Хэблэлы хэлтэсын эрхилэгчэ явсан, РСФСРы соелы габьяата ажалчан, Сэлэнгын аймагы Ноехон нютаг тоонтоты Очиров Иван Ринчиндоржиевичиин мүнхэ дурасхаалда "Буряад Үнэн" сонины сэдхүүлчэн, Буряад арады уран шүлэгчэн, Буряад Уласы соелы габьяата ажалчан Галина Хандуевна Базаржапова, түрэлхидэнь Александра Ильинична Буянтуева ба гар утасаар Эрхүү хотоос хүвүүнэнь Олег Иванович Очиров хөөрэнэ.
13:50
Хүгжэм
14:10
Сэдьхэлым гуламта. Амаршалга.
Түнхэны аймагы Шулуута тосхоны Ябжанова Мария Лопсоновнада амаршалгын бэчэг.
14:30
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
15:08
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
15:13
Соносхол, зарлал
15:23
Толи. Үгынгөө сан баяжуулы
15:25
Хүгжэм
15:40
Үлзы утас. Цэхэ дамжуулга
Сэлэнгын аймагы Шанаа нютагы есо заншал ба ТОСы ажал тухай нютагынь эдэбхитэн Надежда Пурбуевна Будажапова, Галина Цыдендоржиевна Цыбекдоржиева ба Светлана Антоновна Нимаева хөөрэнэ.
16:30
Хүгжэм
17:00
Асуудал Харюу. Шууд викторина
Элдэб асуудалнуудта харюу.
17:50
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
18:08
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
18:13
Соносхол, зарлал
18:23
Хүгжэм
18:40
Эдир репортер. Хүүгэдэй дамжуулга. Үдэры дабталга.
"Эхэ хэлэн - манай баялиг" - гэсэн Бүгэдэ буряад сургуулинууды хоорондо үнгэрдэг 58ть наадамда оролцосон Сэлэнгын аймагы Гусиноозерск хотын Тучиновы нэрэмжэтэ дунда сургуулиин сурагча Машиева Юмжанын "Сайнуу" тусэлы аудиогид тухай санамжа.
18:50
Хүгжэм
19:05
Сэдьхэлым гуламта. Амаршалга.
Түнхэны аймагы Шулуута тосхоны Ябжанова Мария Лопсоновнада амаршалгын бэчэг.
19:25
Хүгжэм
19:45
Эдир репортер. Хүүгэдэй дамжуулга. Үдэры дабталга
"Эхэ хэлэн - манай баялиг" - гэсэн Бүгэдэ буряад сургуулинууды хоорондо үнгэрдэг 58ть наадамда оролцосон Сэлэнгын аймагы Харганаагы сургуулиин сурагча Данжурова Юлиин "Сайнуу" тусэлы аудиогид тухай санамжа.
19:56
Хүгжэм
20:10
Үглөөны мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд. Үглөөны дабталга
Сэдэб: Буряад Уласы байгуулагдасан үдэр. 100 жэлы хугацаад ямар хубилалта болооб, Сэлэнгын аймагаас гарвалты суута хүнүүд Буряад Оронынгоо хүгжэлтэд ямар нүлөө оруулааб. Айльчан: Нютагынгаа эрхим хүвүүды нэгэнь, СССРы Дээдын Зүблэлы гурва удаагы сунгамал, тасалгаряагүй ажалсан колхозы парторгТогочи Данзанович Данзанов ба 30 жэлы хугасаад Тельманы нэрэмжэтэ колхозы дарга явсан Дагба Доржиевич Очиров тухай Сэлэнгын аймагы Жаргаланта нютаг тоонтоты - Вера Нимаевна Аюшеева хөөрэнэ.
20:50
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
 Нютагы сонин мэдээ, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
21:08
Эрдэниин шүхэр
Этигэлэй Хамба ламын сургаал
21:13
Соносхол, зарлал
21:23
Хүгжэм
21:40
Цагы эрьесэ - Колесо времени. Үдэры дабталга
"Буряад Үнэн" сонины эрхилэгчын орлогчо байсан, Буряадай Обком партиин Хэблэлы хэлтэсын эрхилэгчэ явсан, РСФСРы соелы габьяата ажалчан, Сэлэнгын аймагы Ноехон нютаг тоонтоты Очиров Иван Ринчиндоржиевичиин мүнхэ дурасхаалда "Буряад Үнэн" сонины сэдхүүлчэн, Буряад арады уран шүлэгчэн, Буряад Уласы соелы габьяата ажалчан Галина Хандуевна Базаржапова, түрэлхидэнь Александра Ильинична Буянтуева ба гар утасаар Эрхүү хотоос хүвүүнэнь Олег Иванович Очиров хөөрэнэ.
22:20
Хүгжэм
22:35
Үлзы утас. Үдэры дабталга
Сэлэнгын аймагы Шанаа нютагы есо заншал ба ТОСы ажал тухай нютагынь эдэбхитэн Надежда Пурбуевна Будажапова, Галина Цыдендоржиевна Цыбекдоржиева ба Светлана Антоновна Нимаева хөөрэнэ.
23:25
Хүгжэм
23:39
Алтан гэрэл
Буддын  шажаны   дээжэ  судар.     «Даша Чойнхорлин» Заяа  хамбын  нэрэмжэтэ  Буддын  шажанай  Ехэ   сургуулиин  багша  Дандар лама уншана.   
23:58
Үдэшэлгэ
00:00
Хүгжэм
Оршон үеын дуунууд
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ