Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Түнхэн (хонгоодор буряад)

14.02.2020

Февралиин 14 – Түнхэн (хонгоодор буряад)

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Этигэл хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев. 
06.56 Буряад Уласай түрын дуулал. «Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй. 
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай. 
07.09 Соносхол, зарлал 
07.17 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Ородой Холбоото Уласай габьяата һоригшо, Буряад Уласай бэе тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ Виталий Сосорович Ивахиновтай дасхал. 
07.27 Түнхэнэй аймагай һүлдэ дуун. “Түнхэн”. үг. Л.Тапхаевай, хүг. А.Андреевэй. Александр Мадыев дуулана. 
07.31 Хүгжэм. 
07.40 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Түнхэн тухай дамжуулга. 
07.52 Хүгжэм. 
08.01 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Хэрэнэй дасанай шэрээтэ Базаров Балдан ламын Этигэл Хамба ламын һургаал тайлбарилга. 
08.23 Хүгжэм. 
08.35 ЯБУУД ХАРЮУ. Танай һанамжа. 
08.47 Хүгжэм. 
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. 
09.09 Соносхол, зарлал 
09.16 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Ородой холбоото Уласай габьяата һоригшо, Буряад Уласай бэе тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэн Виталий Сосорович Ивахиновтай дасхал. 
09.26 Хүгжэм. 
09.30 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга. 
09.40 Хүгжэм. Хүүгэдэй дуунууд. 
09.50 ТОЛИ. Борис Зурбаев нютаг үгэнүүдтэй танилсуулна. 
09.51 Хүгжэм. 
10.10 ШАГАЙ. Хүүгэдэй дамжуулга. Бакланов Андрей, Галбын юрэнхы һургуулиин 8-дахи ангиин һурагшатай зугаа. 
10.23 Хүгжэм. Хүүгэдэй дуунууд. 
10.36 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Дабталга. Таханов Виктор Добшонович – Республикын Толгойлогшын дэргэдэхи Аха захатанай соведэй гэшүүн, Буряадай Уласай ба Түнхэнэй аймагай хүндэтэ эрхэтэн. 
Сультимов Доржи Норбосампилович – Ородой Холбоото Уласай болон Буряад Уласай габьяата ба арадай зүжэгшэн; 
Лопсон Дамбаевич Бадмаев – Ородой Холбоото Уласай габьяата багша, педагогикын эрдэмэй кандидат. 
Республикын Толгойлогшын дэргэдэхи Аха захатанай соведэй ажал тухай болон В.Д. Тахановай 85 жэлэй ойн баярта дашарамдуулһан зугаа. 
11.49 Хүгжэм. 
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай. 
12.09 Хугжэм. 
12.14 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал. 
12.16 Соносхол, зарлал. 
12.21 Хүгжэм. 
12.40 ЯБУУД ХАРЮУ. Танай һанамжа. 
12.53 Хүгжэм. 
13.00 САГАЙ ЭРЬЕСЭ КОЛЕСО ВРЕМЕНИ Шүүд дамжуулга. Оросой Холбоото Уласай болон Буряад Уласай сэдхүүлшэдэй холбооной гэшүүн, Буряад Уласай соёлой габьяата ажалшан, сэдхүүлшэн Туяна Владимировна Самбялова хүтэлнэ. 
13.20 Хүгжэм. 
13.35 ТҮРЭЛ ХИЗААР. Валерий Гулгоновай байгаалиин хэшээлнүүд. Географиин эрдэмэй дид доктор, Петровскэ эрдэм ба уралигэй академиин академик, Оросой Холбоото Уласай габьяата байгаали хамгаалагша Валерий Енжапович Гулгонов загаһанай нэрэнүүдтэй танилсулна. 
13.53 Хүгжэм. 
14.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Соёл, уралиг Шүүд дамжуулга. Хүгжэмшэн, дуушан, продюсер Вера Шобосоеватай зугаа. 
14.30 Хүгжэм. 
14.15 ТОЛИ. Борис Зурбаев нютаг үгэнүүдтэй танилсуулна. 
14.16 Хүгжэм. 
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. 
15.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал. 
15.11 Соносхол, зарлал. 
15.16 Хүгжэм. 
15.30 ЯБУУД ХАРЮУ. Танай һанамжа. 
15.43 Хүгжэм.
16.20 ШАГАЙ. Хүүгэдэй дамжуулга. Бакланов Андрей - Галбын юрэнхы һургуулиин 8-дахи ангиин һурагшатай зугаа. 
16.32 Хүгжэм 
16.45 ТОЛИ. Борис Зурбаев нютаг үгэнүүдтэй танилсуулна. 
16.46 Хүгжэм 
17.00 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина. Радиосоносогшодтой сэхэ харилсаха дамжуулга. 
17.50 Хугжэм. 
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. 
18.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал. 
18.11 Соносхол, зарлал. 
18.16 Хүгжэм. 
18.30 ЯБУУД ХАРЮУ. Танай һанамжа. 
18.43 Хүгжэм. 
19.00 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Хэрэн тосхондо ажаһуудаг үндэр наһатай Дарья Дармаевна Арьяевагай буряад дуун, дуушад тухай зугаа. 
19.40 Хүгжэм. 
20.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Соёл, уралиг. Үдэрэй дабталга. Хүгжэмшэн, дуушан, продюсер Вера Шобосоеватай зугаа. 
20.30 Хүгжэм. 
20.45 ЭДИР РЕПОРТЕР. Галбын юрэнхы болбосоролой һургуулиин һурагшадай зугаа. 
20.47 Хүгжэм. 
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. 
21.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал. 
21.11 Соносхол, зарлал. 
21.16 Хүгжэм.   
21.40 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Хэрэнэй дасанай шэрээтэ Базаров Балдан ламын Этигэл Хамба ламын һургаал тайлбарилга. 
21.52 Хүгжэм. 
22.05 СУБАД ЭРДЭНИ. Уран зохёол. Шүүд дамжуулга. Оросой Холботой Уласай болон Буряад Уласай сэдхүүлшэдэй холбооной гэшүүн, Буряад Уласай соёлой габьяата ажалшан, сэдхүүлшэн Туяна Владимировна Самбялова хүтэлнэ. 
22.25 Хүгжэм. 
22.41 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Манай ехэ ламанарай тодоруулсан шүтээнүүдтэ мүргэхын тус эрдэм. Бандида Хамба ламанарай субаргануудай тус эрдэм. Шухала хэрэгтэй сургаалнууд. 
23.04 Хугжэм. 
23.25 «АЛТАН ГЭРЭЛ».  Буддын шажанай дээжэ судар.  «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана.  
23.59 Үдэшэлгэ. 
00.00 Хүгжэм.

Үдэрэй сурбалжалагша: Светлана Базарова

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM