Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Ивалга (сэлэнгын буряад). Майдар хурал

24.07.2020

06.00  Үглөөны мэндэшэлгэ  
БУДДЫН ШАЖАНЫ САГ:   Этигэл хамбын зальбарал
Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – ХXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев  
06:56  Буряад Уласы түрын дуулал «Буряад орон»  үг. Д.Жалсараевай, хүгж.А.Андреевэй  
07.00  СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.     
07.10  Соносхол, зарлал      
07.18  ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов – Этигэл хамбын наадамы аварга
07.24  Ивалгын аймагы Сүлдэ дуу.    «Ивалгамни» үг. А. Бадаевы, хүгж. А.Андреевы  Галина Шойдагбаева дуулана  
07.27  ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН.  Д.Д. Базаров  «Турэл нютагааа турээнэм» шулэг  оршон уеын  артист Зоригто Тогочиев уншана
07.31  Хүгжэм   
08.00  ТҮРЭЛ ХИЗААР.  Бимба Юмовы байгалиин хэшээлнүүд 
08.11  Хүгжэм  
08.20  ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.  
08.30  Хүгжэм      
08.40  СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА.  
08.45  АРАДЫ  РЕПОРТЁР.
Дабталга.  Хамбын нааданы аварга Захаамин нютагаас уг гарвалты  мэдээжэ бүхэ барилдаачан Ринчин Санжиев Ивалгын дацанда бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ голливуудай актёр, режиссёр Стивен Сигалы айлчалсан тухай Ахын аймагы сэтгүүлчэн Туяна Дондокова гар утасаар холвоо баряа.

08.56  Хүгжэм    
09.00  СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.     
09.10  Хүгжэм.    
09.13  МАЙДАР ХУРАЛ.  
15.00   СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.   Нютагы  сонин мэдээ, цагы  уларил, мүнөөдэры  зурхайн ном.  
15.10  ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал .   Үдэр  бүриин  сургаал  
15.12  Соносхол, зарлал.      
15.20  Хүгжэм.      
15.30  СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА.  
15 .35  Хүгжэм      
15.45   ҮЛЗЫ УТАС. СОЁЛ УРАЛИГ.   Ивалгын аймагы Оронго нютагаас гарвалты арады дуучан Цыден - Еши Бимбаевты арады дуунууд тухай
16.25  Хүгжэм.    
16.35  ХҮДӨӨ АЖАХЫ. шууд эфир.  Хурамшын үмсын ургамал, бултанда мэдээжэ үгэрцэ ургуулдаг, 66 насты, 5 хүүхэды эжи Алексеева Зинаида Базаровнаты хайшан гэжэ угэрөоо ургуулха ,үундэр ургаса аваха тухай гар утасаар хөөрэлцөө
16.55  Х үгжэм    
18.00   СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.   Нютагы  сонин мэдээ, сагы  уларил, мүнөөдэры  зурхайн ном.  
18.10  ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал    Үдэр  бүриин  сургаал  
18.12  Соносхол, зарлал      
18.20   Хүгжэм    
18.40  ҮЛЗЫ УТАҺАН. БОЛБОСОРОЛ. Дабталга.  Ширапов Баир Кимовичтай Поселиин шэнэ һургуули тухай  хөөрөөн.Буряад ФМы сэтхүүлчэн Цырегма Гергеноваты гар утасаар холвоо.
18.53  Хүгжэм    

19.15  СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА  
19.20  Хүгжэм    
19.30  ҮЛЗЫ УТАС. СОЁЛ УРАЛИГ.   Ивалгын аймагы Оронго нютагаас гарвалты арады дуучан Цыден - Еши Бимбаевты арады дуунууд тухай
20.10  Хүгжэм    
20.30  ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД  
20.40  Хүгжэм    
21.00  СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.     
21.10  ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал.     Удэр  бүриин  сургаал  
21.12  Соносхол, зарлал      
21.20  Хүгжэм.  
21.45  ХҮДӨӨ АЖАХЫ.  Хурамшын үмсын ургамал, бултанда мэдээжэ үгэрцэ ургуулдаг, 66 насты, 5 хүүхэды эжи Алексеева Зинаида Базаровнаты хайшан гэжэ угэрөоо ургуулха ,үундэр ургаса аваха тухай гар утасаар хөөрэлцөө
22.05  Хүгжэм  
22.35  СУБАД ЭРДЭНИ. Уран зохёол. Дабталга.
Хурца гуурцаны долдин дээрэ гэсэн  Ивалгын аймагта ажасуудаг ажалы ветеран Доржи Бальжинимаевич Лубсановы  шулэгууд тухай дамжуулга
23.15   Хүгжэм      
23.30  ТҮРЭЛ ХИЗААР  Бимба Юмовы байгалиин хэшээлнүүд
23.41  Хүгжэм .     
23:58   Үдэшэлгэ.      
00:00   Хүгжэм.    Оршон үеын дуунууд

Үдэрэй сурбалжалагша: Лариса Абашеева

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 303 тобшо
- Спутник "Ямал-401"

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM