Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Зэдэ (сэлэнгын буряад)

26.07.2020

06.00 Цаг, мэдээ үгэлгэ, радиодохео. 
БУДДЫН ШАЖАНЫ ЦАГ XXIV Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеевэй хандалга; Этигэл хамбын зальбарал; 
Доншуур маани 
06.56 Буряад Уласы сүлдэ дуун
«Буряад орон» үгэнь Д. Жалсараевай, хүг. А. Андреевэй 
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагы сонин мэдээ, цагы уларил, мүнөөдэры зурхай 
07.10 Зарлал, соносхол 
07.18 ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов - Этигэл хамбын наадамы абарга 
07.24 Зэдын аймагы сүлдэ дуу. Зэдын аймагы гимн «Зэдын соло» 
үг. М.Чойбоновы, хүгж. В.Пантаевы 
07.28 Хүгжэм 
07.35 ХАТАН ЭЖЫ ЗЭДЭМНИ. 
Санжэ Сурэн «Цагы сууряан» ч4 Сергей Добчинов уншана. 
07.54 ХҮГЖЭМ ДУУНАЙ ЖЭГҮҮР. 
Буряад ФМ радиодо тоглолто. Дугаржаб Дашиев Хальмаг Уласай Элиста хотодо үгсэн концерт. 
09.00. СОНИН МЭДЭЭ.УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ.ЗУРХАЙН НОМ. Нютагы сонин мэдээ, цагы уларил, мүнөөдэры зурхай 
09.10 Зарлал, соносхол 
07.20 ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов - Этигэл хамбын наадамы абарга 
09.26. ЛАВАЙН ЭГШИГ РАДИО. Багшийн тухай түүх. 
09.50 Хугжэм 
09.52. ЭХЭ ХЭЛЭН — МАНАЙ БАЯЛИГ. 
Доодо-Бургалтайн хүүгэдэй ажалнуудтай танилцая. 
10.10 Хүгжэм. 
10.30 ШАГАЙ. Хүүгэдэй дамжуулга. Бэсүүрэй аймагы Харлун нютагы хүүхэдтэй танилцалга 
10.59 Хугжэм. 
11.10 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН Александр Лыгденов Морин-хуур. 
Георгий Бутурханов уншана 
11.48. Хүгжэм. 
12.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ Нютагы сонин мэдээ, цагы уларил, мүнөөдэры зурхай 
12.10. Соносхол, зарлал. 
12.18 ЭРДЭНИИН ШУХЭР. ЭТИГЭЛ ХАМБЫН СУРГААЛ Үдэр бүриин сургаал 
12.19. Хүгжэм. 
12.40. СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. 
Орос гүрэнэй усан сэрэгчэдэй үдэртэ зорюулагдана. 
12.55. Хүгжэм 
13.10 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Гар утасаар 
«Борьео» нютагай захиргаанай дарга Сагалеев Эрдэм Сергеевичтэй хөөрөөн 
13.30. Хүгжэм. 
13.45  ҮЛЗЫ УТАС. СОЁЛ УРАЛИГ. Шууд эфир. 
Арадай уран бэлигэй түбэй мэргэжэлтэн Алевтина Малатхаева 
14.45 Хүгжэм. 
15.00. СОНИН МЭДЭЭ.УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагы сонин мэдээ, цагы уларил, мүнөөдэры зурхай 
15.10. Соносхол,зарлал. 
15.18 ЭРДЭНИИН ШУХЭР. ЭТИГЭЛ ХАМБЫН СУРГААЛ Үдэр бүриин сургаал 
15.19. Хүгжэм. 
15.30. ЭХЭ ХЭЛЭН — МАНАЙ БАЯЛИГ. Үдэрэй дабталга 
Доодо-Бургалтайн хүүгэдэй ажалнуудтай танилцая. 
15.48 Хүгжэм. 
16.05 ЧИГЧИ 
16.15. Хүгжэм 
16.25 ШАГАЙ. Хүүгэдэй дамжуулга. 
Үдэрэй дабталга. Бэсүүрэй аймагы Харлун нютагы хүүхэдтэй танилцалга. 
16.55 Хугжэм. 
17.05 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина. 
17.45 Хугжэм. 
18.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ, ЗУРХАЙН НОМ. Нютагы сонин мэдээ, цагы уларил, үглөөдэры зурхай. 
18.10 Соносхол,зарлал. 
18.18 ЭРДЭНИИН ШУХЭР. ЭТИГЭЛ ХАМБЫН СУРГААЛ Үдэр бүриин сургаал 
18.19 Хүгжэм. 
18.30. ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Үдэрэй дабталга. 
«Борьео» нютагай захиргаанай дарга Сагалеев Эрдэм Сергеевичтэй хөөрөөн. 
18.50. Хүгжэм 
19.10. ҮЛЗЫ УТАС. СОЁЛ УРАЛИГ. 
Үдэрэй дабталга Арадай уран бэлигэй түбэй мэргэжэлтэн Алевтина Малатхаева 
19.57 Хүгжэм. 
20.10 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Үдэрэй дабталга. 
Орос гүрэнэй усан сэрэгчэдэй үдэртэ зорюулагдана. 
20.35 ХАТАН ЭЖЫ ЗЭДЭМНИ. 
Санжэ Сурэн «Цагы сууряан» ч4 Сергей Добчинов уншана 
20.54 Хугжэм. 
21.00. СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагы сонин мэдээ, цагы уларил, үглөөдэры зурхай. 
21.10 Соносхол,зарлал. 
21.20 ЭРДЭНИИН ШУХЭР. ЭТИГЭЛ ХАМБЫН СУРГААЛ Үдэр бүриин сургаал 
21.21. Хүгжэм. 
21.35. ЧИГЧИ 
21.45. Хүгжэм. 
22.00 СУБАД ЭРДЭНИ. УРАН ЗОХЕОЛ Александр Лыгденов Морин-хуур. 
Георгий Бутурханов уншана 
22.38 Хугжэм 
22.46. БУДДЫН ШАЖАНЫ ЦАГ. Этигэл хамбын сургаалнууд. Манай ехэ ламанууды тодоруулсан шүтээнүүдтэ мүргэхын тус эрдэм, чухала хэрэгтэй сургаалнууд. 
23.06. Хүгжэм. 
23.40. АЛТАН ГЭРЭЛ 
23.58 Үдэшэлгэ. 
00.00. Хүгжэм. Орчон үеын дуунууд.

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM