Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Түнхэн (хонгоодор буряад)

27.07.2020

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Этигэл хамбын зальбарал. 
Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев. 
06.56 Буряад Уласай түрын дуулал.«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй. 
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай. 
07.10 Соносхол, зарлал
07.21 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Ородой холбоото Уласай габьяата һоригшо, Буряад Уласай бэе тамир хүгжөөлгын габьяата хүдэлмэрилэгшэн Виталий Сосорович Ивахиновтай дасхал. 
07.32 Түнхэнэй аймагай һүлдэ дуун. «Түнхэн». үг. Л.Тапхаевай, хүг. А.Андреевэй. Александр Мадыев дуулана. 
07.36 Хүгжэм.
08.00 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Хэрэнэй дасанай шэрээтэ Базаров Балдан ламын Этигэл Хамба ламын һургаал тайлбарилга. 
08.33 Хүгжэм.
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
09.10 Соносхол, зарлал
09.19 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Ородой холбоото Уласай габьяата һоригшо, Буряад Уласай бэе тамир хүгжөөлгын габьяата хүдэлмэрилэгшэн Виталий Сосорович Ивахиновтай дасхал. 
09.30 Хүгжэм.
09.47 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДАЙ ТОЛИ. Үгын удхатай Зурбаев Дэлгэрэй Баатартай суг танилсая. 
09.50 Хүгжэм.
10.17 ЯБУУД ХАРЮУ. Танай һанамжа. Түнхэн нютаг тухай. 
10.30 Хүгжэм.
10.47 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга.
11.00 Хүгжэм.
11.17 ТҮРЭЛ ХИЗААР. Валерий Гулгоновай байгаалиин хэшээлнүүд. Туруута амитад тухай. 
11.40 Хүгжэм.
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай. 
12.10 Соносхол, зарлал
12.21 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал. 
12.22 Хүгжэм.
12.35 АРАДАЙ РЕПОРТЁР. 
Хэрэн тосхоной үндэр наһатай Дарья Дармаевна Арьяева. Жэмһэг нютагай һүүлшын һонинууд. 
12.48 Хүгжэм.
13.00 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Гар утаһаар. Худалдаа найманай һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй ажал тухай Түнхэнэй аймагай Захиргаанай экономикын таһагай мэргэжэлтэн Елена Ангархаевагай зугаа. 
13.20 Хүгжэм.
13.40 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДАЙ ТОЛИ. Үгын удхатай Зурбаев Дэлгэрэй Баатартай суг танилсая. 
13.43 Хүгжэм.
14.00 ШУУД ЭФИРТЭ АРАДАЙ РЕПОРТЁР. 
Гар утаһаар. Тооро нютагай ажаһуугша, ”Успех” ТОСой ударидагша Татьяна Гомбоевна Улукшоновагай ТОСой хүдмэр тухай зугаа. 
14.10 Хүгжэм.
14.25. СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Уран һайханай хүгжэмтэ дамжуулга. Поэт Лопсон Гергеновай уран зохёохы намтартай танилсалга. 
14.50 Хүгжэм.
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
15.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал. 
15.11 Соносхол, зарлал.
15.22 Хүгжэм.
15.40 ЯБУУД ХАРЮУ. Танай һанамжа. Түнхэн нютаг тухай. 
15.52 Хүгжэм.
16.10 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДАЙ ТОЛИ. Үгын удхатай Зурбаев Дэлгэрэй Баатартай суг танилсая. 
16.13 Хүгжэм. 
16.25 ШАГАЙ. Хүгээдэй дамжуулга. Хойтогол нютагай ухибүүдэр нажарай амаралтын саг тухай зугаа. 
16.38 Хүгжэм.
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
18.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал. 
18.11 Соносхол, зарлал.
18.22 Хүгжэм. 
18.35 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Үдэрэй дабталга. Худалдаа найманай һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй ажал тухай Түнхэнэй аймагай Захиргаанай экономикын таһагай мэргэжэлтэн Елена Ангархаеватай зугаа. 
18.55 Хүгжэм. 
19.10 ҮТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН.Хойтогол тосхондо ажаһуудаг 85-тай Роза Арямпяловна Урмаковатай малшадай ажабайдал тухай хэһэн зугаа. 
19.56 Хүгжэм. 
20.15 ШАГАЙ. Хүгээдэй дамжуулга. 
Хойтогол нютагай ухибүүдэр нажарай амаралтын саг тухай зугаа. 
20.28 Хүгжэм.
20.40 ШУУД ЭФИРТЭ АРАДАЙ РЕПОРТЁР. 
Үдэрэй дабталга Тооро нютагай ажаһуугша, ”Успех” ТОСой ударидагша Татьяна Гомбоевна Улукшонова ТОСой хүдмэр тухай зугаа. 
20.50 Хүгжэм.
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
21.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал. Үдэр бүриин сургаал. 
21.11 Соносхол, зарлал.
21.22 Хүгжэм.
21.37 АРАДАЙ РЕПОРТЁР. 
Хэрэн тосхоной үндэр наһатай Дарья Дармаевна Арьяева. Жэмһэг нютагай һүүлшын һонинууд. 
21.50 Хүгжэм.
22.00 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. 
Хэрэнэй дасанай шэрээтэ Базаров Балдан ламын Этигэл Хамба ламын һургаал тайлбарилга. 
22.33 Хүгжэм.
22.41 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. 
Манай ехэ ламанарай тодоруулсан шүтээнүүдтэ мүргэхын тус эрдэм. 
Бандида Хамба ламанарай субаргануудай тус эрдэм. 
Шухала хэрэгтэй сургаалнууд. 
23.04 Хүгжэм. 
23.20 ЯБУУД ХАРЮУ. Танай һанамжа. Түнхэн нютаг тухай. 
23.32 Хүгжэм.
23.47 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДАЙ ТОЛИ. Үгын удхатай Зурбаев Дэлгэрэй Баатартай суг танилсая. 
23.50 Хүгжэм.
23.59 Үдэшэлгэ.
00.00 Хүгжэм.

Үдэрэй сурбалжалагша: Светлана Базарова

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)


ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
[email protected]Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM