Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Хори, Мухаршэбэр (хори буряад)

02.08.2020

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ
Саг, радиодохёо, үглөөнэй мэндэшэлгэ.
XXIV Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеевай хандалга;
Этигэлэй хамбын зальбарал;
Доншуур маани
06.56 Буряад Уласай һүлдэ дуун
«Буряад орон» үгэнь Д. Жалсараевай, хүг. А. Андреевэй
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Мухар-Шэбэрэй болон Хориин аймагуудай сонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай
07.11 Соносхол, зарлал
07.15 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтэй суг үглөөнэй дасхал дүүргэе
07.25 Хүгжэм
07.35 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
07.36 Хүгжэм
08.00 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Хориин нютаг һууринуудта зорюулһан уянгата мүрнүүд, ирагуу дуунууд
08.41 Хүгжэм
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Монгол Уласай сонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай
09.08 Соносхол, зарлал
09.11 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтэй суг үглөөнэй дасхал дүүргэе
09.21 Хүгжэм
09.33 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
09.34 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга.
09.43 Хүгжэм
09.46 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Түгнын талын нютаг һууринуудта зорюулһан уянгата мүрнүүд, ирагуу дуунууд
10.32 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ
Мухар-Шэбэрэй аймагай засаг дарга Владимир Николаевич Молчанов - һунгалта хэр үнгэрөөб, тахал үбшэн аймагай экономикодо хэр нүлөөлөөб...
10.51. ШЭНЭ ДУУН Ольга Жигмитова «Буянтай минии Буряад орон»
10.56 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ
Буряад Уласай Соёлой сайд Соелма Баяртуевна Дагаеватай хөөрэлдөөн
11.57 Хүгжэм
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Мухар-Шэбэрэй болон Хориин сонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай,
12.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
12.13 Соносхол, зарлал
12.26 Хүгжэм
12.30 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ
Дабталга Мухар-Шэбэрэй аймагай hунгамал, Хүсөөтэ нютагай фермер (үхэршэн) Раянов Баир Гундо-Самбуевич
12.49 Хүгжэм
13.10 ХYДӨӨ АЖАХЫ. Бэлшээриин мал тухай
Сэхэ дамжуулга Мухар-Шэбэрэй Хошуун-Үзүүрэй фермер Бадма Батонкуевич Цыбиков
13.30 Хүгжэм
13.40 НОРДОБ ЭРДЭНИ АХАЙН ДОМОГУУДҺАА. Харуу, үгэлишэ хоёр тухай домог
13.55 Хүгжэм
14.20 ХYДӨӨ АЖАХЫ. Бэлшээриин мал тухай
Сэхэ дамжуулга Мухар-Шэбэрэй Боом нютагай фермер, Буддын шажанай заншалта Сангхын «Ниитэ хонин hүрэг» түсэлдэ оролсогшо Гылык Тумэнович Тагаров
14.50 Хүгжэм
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Мухар-Шэбэрэй болон Хориин аймагуудай сонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай
15.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
15.13 Соносхол, зарлал
15.20 ХYДӨӨ АЖАХЫ. Бэлшээриин мал тухай
Дабталга Мухар-Шэбэрэй Алташа нютагай хонишон, Буддын шажанай заншалта Сангхын «Ниитэ хонин hүрэг» түсэлдэ оролсогшо Дамбиева Дадагма Нимаевна
15.58 Хүгжэм
16.30 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ
Дабталга Буряадай улас түрын болон олониитые ехэ ажал ябуулагша Бато Цырендондокович Семёнов – нютагаараа ябаад ерэһэн тухайгаа
16.48 Хүгжэм
17.00 ДУУН ДАЛАЙ – ОКЕАН ПЕСЕН. Александр Саможаповай зохёохы зам.
Хүтэлэгшэ: Жаргал Базаргармаев
17.56 Хүгжэм
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Монгол Уласай сонин мэдээ, сагай уларил, үглөөдэрэй зурхай
18.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
18.13 Соносхол, зарлал
18.25 ХYДӨӨ АЖАХЫ. Бэлшээриин мал тухай
Мүнөөдэрэй дабталга Мухар-Шэбэрэй Хошуун-Үзүүрэй фермер Бадма Батонкуевич Цыбиков
18.45 Хүгжэм
19.01 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА.
Уран hайханай хүгжэмтэ дамжуулга Гунга Чимитовэй 95 жэлэй ойн баярта зорюулагдана
19.38 Хүгжэм
19.55 ШЭНЭ ДУУН Ольга Жигмитова «Буянтай минии Буряад орон»
20.00 Хүгжэм
20.10 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Хориин нютаг һууринуудта зорюулһан уянгата мүрнүүд, ирагуу дуунууд
20.51 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Ородой Холбоото Уласай болон Буряадай сонин мэдээ, сагай уларил, үглөөдэрэй зурхай
21.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
21.13 Соносхол, зарлал
21.24 НОРДОБ ЭРДЭНИ АХАЙН ДОМОГУУДҺАА. Харуу, үгэлишэ хоёр тухай домог
21.44 Хүгжэм
22.00 ХYДӨӨ АЖАХЫ. Бэлшээриин мал тухай
Мүнөөдэрэй дабталга Мухар-Шэбэрэй Боом нютагай фермер, Буддын шажанай заншалта Сангхын «Ниитэ хонин hүрэг» түсэлдэ оролсогшо Гылык Тумэнович Тагаров
22.30 Хүгжэм
23.06 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. «Бэлигүүн толи»
Эрдэни-Хайбзан Галшиевай сургаалнууд
23.39 БАДМА СЭСЭГ. АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажанай дээжэ судар.
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23.58 Үдэшэлгэ
00.00 Хүгжэм Оршон үеын дуунууд

Үдэрэй сурбалжалагша: Сарюна Эрдынеева

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
[email protected] - Бурят-монгольское интернет радио

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ