Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Эрхүү (эхирэд-булагад буряад)

03.08.2020

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Этигэл хамбын зальбарал. 
Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев. 
06.56 БУРЯАД УЛАСАЙ ТҮРЫН ДУУЛАЛ ДУУН.«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй. 
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай. 
07.10 Соносхол, зарлал
07.16 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ.Дарханов Фёдор Иванович – Ородой Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим, Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай, Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэришэн дасхал хэнэ. 
07.25 Хүгжэм. 
07.56 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИБулгита Урбаевагай суглуулбариһаа. Оһо, Боохоной толи. 
07.57 Хүгжэм.
08.10 ДУУН ДАЛАЙ - ОКЕАН ПЕСЕНЧингис Павлов – Буряадай АССР-эй урлалай габьяата ажал ябуулагша, Гүрэнэй дуун хатарай “Байгал”шүүлгын хүгжэмэй талаар хүтэлбэрилэгшэ, шуулга хүтэлэгшэ, Эрхүү можойн Боохон тосхондо 1928 ондо түрэһэн. 
08.42 Хүгжэм.
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
09.10 Соносхол, зарлал
09.14 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ.Дарханов Фёдор Иванович – Ородой Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим, Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай, Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэришэн дасхал хэнэ. 
09.23 Хүгжэм.
09.31 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.Булгита Урбаевагай суглуулбариһаа. Оһо- Боохоной толи. 
09.32 Хүгжэм.
09.50 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ.Улаан – Үдэ хотын 2- һургуулиин үхибүүд. Наханцакова Адиса – «Ара талын ветеран тухай хөөрөөн”, Торпинкеева Сарюна “Арһан дэгэл” – Сергей Алексеевэй хөөрөө буряад хэлэн дээрэ оршуулба , Дамшаева Бэлигма - «Ара талын ветеран тухай хөөрөөн”. 
10.00 Хүгжэм
10.20 ҮЛЗЫ УТАҺАН. БОЛБОСОРОЛ.  Боохоной аймагай Һохорой дунда һургуулиин захирал – Хорёнова Генриетта Андреевна. Нютагай болон һургуулиин һонинуудаа зугаална. Гарай утасаар холбоо баринабди. 
10.52 Хүгжэм.
11.10 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Оһын аймагай Борохал тииргэнэй улад һонин зугаа дэлгэжэ, дуугаа дууланат, һайн һайхан үгэнүүдээ хэлэнэт. Соёлой хүтэлбэрилэгшэ – Эльвира Дамбуевна Ильина, “Уряал” ансамблиин дуушад. Гарай утасаар зугаалнабди. 
11.46 Хүгжэм.
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай. 
12.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал.
12.12 Соносхол, зарлал.
12.22 Хүгжэм.
12.50 ҮЛЗЫ УТАҺАН. БОЛБОСОРОЛ. 
Сэхэ дамжуулга. Жалсан Авраев – Ивалгын дунда һургуулиин һурагша, монгол бэшэг, вагиндра бэшэгээр, дүрбэлжэн бэшэгээр һонирходог, зурадаг байна. Кушеев Дмитрий Петрович – багшань, хүбүүнэй ажалаар һонирхон,манай студида айлшан болгон асарба. 
13.40 Хугжэм.
13.55 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Боохоной аймагай Харагун нютагай улад байра байдалаа зугаалнат. Толонова Зинаида Борисовна – Харагунай түүхэ, Балдаева Оксана Алексеевна – Харагунай эхин һургуули тухай, ажалай ветеранууд тухай – Доботкина Нина Аликовна, хүдөөгэй библиотекэ тухай- Толонова З.Б., “Сагаан һара” арадай бүлгэм тухайгаа - Ангажанова Оюна Дашеевна зугаална. Һайхан дуугаараа, үреэлнүүдээрээ хубаалдана. Гарай утасаар холбоо баринабди. 
14.45 Хүгжэм
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай. 
15.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал.
15.12 Соносхол, зарлал.
15.22 Хүгжэм
15.30 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Павлов Сергей Апрелович – Оһын голой Борохал тииргэнһээ амар мэндын үгэнүүдые зугаална. Барлуков Григорий Михайлович – Үбэсэ голой наһатай хүнэй намтартайнь танилсуулна. Гарай утасаар зугаалнабди. 
15.50 Хүгжэм.
16.00 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Анганов Валерий Андреевич – Оһын голой Горхон һайхан нютаг тииргэндэ түрэһэн. Барлуков Григорий Михайловичай 90 наһанайнь ойн баярта үдэртэ дашарамдуулан, баяраа мэдүүлнэ. Гарай утасаар хөөрэлдэнэбди. 
16.20 Хүгжэм.
16.30 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Барлуков Павел Георгиевич – Оһын 2-дохи дунда һургуулиин захирал – мэндын баяраа эльгээнэ. Үндэр наһатай болоһон М. Г. Барлуковта һайн һайханиие хүсэн, гарай утасаар холбоо барин зугаална. 
16.50 Хүгжэм.
16.55 ХҮГЖЭМ ДУУНАЙ ЖЭГҮҮР. Буряад ФМ радиогой долгин дээрэ тоглолто. “Арадай дуунуудай гоё” 
17.55 Хүгжэм.
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай. 
18.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал.
18.12 Соносхол, зарлал.
18.22 Хүгжэм.
18.40 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА
18.52 Хүүгэдэй хүгжэм. 
19.10 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Павлов Сергей Апрелович - Оһын голой Борохал тииргэнһээ амар мэндын үгэнүүдые зугаална. Барлуков Григорий Михайлович – Үбэсэ голой наһатай хүнэй намтартайнь танилсуулна. Гарай утасаар зугаалнабди. 
19.30 Хүгжэм.
19.40 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Анганов Валерий Андреевич - Оһын голой Горхон һайхан нютаг тииргэндэ түрэһэн. Барлуков Григорий Михайловичай 90 наһанайнь ойн баярта үдэртэ дашарамдуулан, баяраа мэдүүлнэ. Гарай утасаар хөөрэлдэнэбди. 
20.20 Хүгжэм.
20.30 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Барлуков Павел Георгиевич – Оһын 2-дохи дунда һургуулиин захирал – мэндын баяраа эльгээнэ. Үндэр наһатай болоһон М. Г. Барлуковта һайн һайханиие хүсэн, гарай утасаар холбоо барин зугаална. Барлуков Павел Георгиевич 
20.50 Хүгжэм.
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай. 
21.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал.
21.12 Соносхол, зарлал.
21.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Булгита Урбаевагай суглуулбариһаа. Оһо - Боохоной толи. 
21.23 Хүгжэм.
21.40 ҮЛЗЫ УТАҺАН. БОЛБОСОРОЛ. 
Дабталга. Жалсан Авраев – Ивалгын дунда һургуулиин һурагша, монгол бэшэг, вагиндра бэшэгээр, дүрбэлжэн бэшэгээр һонирходог, зурадаг байна. Кушеев Дмитрий Петрович – багшань, хүбүүнэй ажалаар һонирхон,манай студида айлшан болгон асарба. 
22.30 Хугжэм.
22.40 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ 
24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулаан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөөн бүридэһэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэһэн  зохёол, II – дохи хуби.      
23.12 Хугжэм.
23.40 «АЛТАН ГЭРЭЛ».  
Буддын шажанай дээжэ судар.  «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана.   
23.59 Үдэшэлгэ.
00.00 Хүгжэм.

Үдэрэй сурбалжалагша: Лариса Хабусова

ШАГНАХА АРГАНУУД: 
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ) 
- buryad.fm 
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо 
- Спутник "Ямал-401" 
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг) 

ХОЛБОО БАРИХА: 
тел. 8 (3012) 588 543 
[email protected] - Бурят-монгольское интернет радио

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ