Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

02.09.2020

Сентябриин 2 Һагба гарагтай, шэнын 15 гал hуудалтай, 2 хара мэнгэтэй, шара бишэн үдэр.

«Дүйсэн үдэр» - энэ үдэр үйлэдэһэн нүгэл ба буянтнай 100 дахин нэмэгдэхэ.

Гал hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 2-ой Бишэн үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, үхэр, луу, нохой ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, гэрэй һуури татахада, гэр, дуган субарга барихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, даллга абахада, «жабтуй» уншуулхада, найр наада түрэ хурим үнгэргөөхэдэ, гэр бүлэ болоходо, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, сагаа хар.ажа ябахада ба гэрэй ажалаа бүтээхэдэ ехэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин могой ба морин жэлтэй хүнүүдтэ муу. Зөөжэ гарахада, ажалаа һэльгэхэдэ, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба наһа барагшадай үйлэ хэрэгтэ муу.

Yhэ абахада олзотой hайн.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн даладань, наранай шэнгэхэ сагта – бүхы бэедэнь, Эхэнэрэй – баруун даладань, наранай шэнгэхэ сагта – бүхы бэедэнь, Малай – бүхы бэеэрнь. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ