Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

04.09.2020

Сентябриин 4 Баасан гарагтай, шэнын 17 түмэр hуудалтай, 9 лаан мэнгэтэй, сагаан нохой үдэр.

Түмэр hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 4 Нохой үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин, хонин, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр буян үйлэдэхэдэ, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, даллга абахада, амлал абахада, тангариг үгэхэдэ, найр наада түрэ хурим үнгэргөөхэдэ, гэр бүлэ болоходо, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, хүүндэ бэлэг үгэхэдэ, худалдаа наймаанда, гол уһа гарахада, «жабтуй» уншуулхада ба наһа барагшадай үйлэ хэрэгүүдтэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа, хубсаhа шэмэг олдохо.

Харин бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба «Жинсэрэг» захижа уншуулхада муу.

Yhэ абахада муу, үнгэ зүhэг доройтохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – ара талаһаа хүзүүнэй баруун хажууда, Эхэнэрэй – ара талаһаа хүзүүнэй зүүн хажууда, Малай – шэлэ нюрганда, мориной – даланда. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ