Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

05.09.2020

Сентябриин 5 Бимба гарагтай, шэнын 18 огторгой hуудалтай, 8 сагаан мэнгэтэй, сагаабтар гахай үдэр.

«Дашиниматай үдэр » –«олзо хутагай үдэр», алиншье үйлэ бүтээхэдэ hайн.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 5-ай Гахай үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Үхэр, бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Энэ үдэр буян үйлэдэхэдэ, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, даллга абахада, найр наада түрэ хурим үнгэргөөхэдэ, гэр бүлэ болоходо, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, хүрэнгэ табихада, дайсаниие номгодхоходо, «Жинсэрэг», «табан харюулга» уншуулхада ба хатуушаг үйлэнүүдтэ hайн.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Аяншалга, холын зам эхилхэдэ ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу. Харгыда гарахада муу, хулгайн гайда орохо.

Yhэ абахада муу, эд малын гарзатай.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун гарай альганда, Эхэнэрэй – зүүн гарай альганда, Малай – дэлһэндэ, шубуунтан бүлэгэй – залаада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ