Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

06.09.2020

Сентябриин 6 Нима гарагтай, шэнын 19 уһан һуудалтай, 7 улаан мэнгэтэй, хара хулгана үдэр.

Уhан hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 6-ай Хулгана үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэдэ, эрдэм бэлигээ дээшэлүүлхэдэ, мүнгөө санда хадалгахада, гэр барихада, хубсаhа эсхэжэ оёходо, дайсаниие номгодхоходо, амарлингы ба буянтай үйлэнүүдтэ һайн.

Харин энэ үдэр бэри оруулхада, басага хадамда үгэхэдэ, мал адууһа худалдажа абахада ба наһа барагшадай үйлэ хэрэгүүдтэ муу. Харгыда гарахада муу, түрэлхитэн муу һони дуулгаха.

Yhэ абахада һайн, һайн нүхэртэй нүхэрлэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун мүрэй доодо яһанда, Эхэнэрэй – зүүн мүрэй доодо яһанда, Малай – шэлэ хүзүүндэ. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ