Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

08.09.2020

Сентябриин 8 Мигмар гарагтай, шэнын 21 модон hуудалтай, 5 шара мэнгэтэй, хүхэ бар үдэр.

Модон hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, хойто зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 8-ай Бар үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр шинжэлэн абахада, hахилда хүртэхэдэ, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, эм худалдажа абахада, эд эдеэ оложо суглуулхада, хүрэнгэ табихада, дайсаниие номгодхоходо, шүтхэрые дарахада ба бэриин үйлэ хэрэгүүдтэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, хүндэлэгдэхэ.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба бэеэ һорижо ехэ хүшэлхэдэ муу.

Үhэ абахада муу, үбшэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хажуугай хабһанда, Эхэнэрэй – зүүн хажуугай хабһанда, Малай – шүдэндэ. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ