Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

13.09.2020

Сентябриин 13 Нима гарагтай, шэнын 26 огторгой һуудалтай, 9 улаан мэнгэтэй, шарабтар хонин үдэр.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 13-ай Хонин үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, бисалгалда һуухада, тарни тоолоходо, инаг амрагтайгаа ушархада, анда нүхэдөө суглуулхада, шэнээр хубсаһа абахада, эд эдеэ суглуулхада, хүрэнгэ табихада ба газар малтахада һайн.

Харин энэ үдэр аяншалгада, холын замда гарахада, өөрынгөө үхэр, мори, хонёо хүүндэ бэлэглэжэ үгэхэдэ ба худалдахада муу. Харгыда гарахада муу, гасалан хахасал ба ехэ гэм ерэхэ.

Yhэ абахада һайн, жаргалтай болохо.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэйнь үбдэгтэ, Эхэнэрэй – зүүн хүлэйнь үбдэгтэ, Малай – хүзүүнэй газаа талын хотогорто. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа олохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ