Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

14.09.2020

Сентябриин 14 Даваа гарагтай, шэнын 27 уһан hуудалтай, 8 сагаан мэнгэтэй, сагаан бишэн үдэр.

Уhан hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 14-эй Бишэн үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр hүлдэ дуудахада, даллга абахада, «жабтуй» уншуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, анда нүхэд, түрэлнүүд болоходо, айлшадтаа бэлэг хэхэдэ, хүрэнгэ табихада, аяншалга, холын зам эхилхэдэ ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд эдеэ арбижаха.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, бэри оруулхада ба басагаа хадамда үгэхэдэ муу.

Yhэ абахада олзотой hайн.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй булшан соо, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй булшан соо, Малай – бэлгэ, амида бэедэ. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ