Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

20.09.2020

Сентябриин 20 Нима гарагтай, шэнын 3 түмэр һуудалтай, 2 хара мэнгэтэй, улаан бар үдэр.

Түмэр hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 20-ой Бар үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэдэ, сагаа хаража ябахада, гэрэй ажалаа бүтээхэдэ, гэрээ гоёожо дулаалуулхада, гал гуламтаа үүсхэхэдэ, хубсаһа эсхэжэ оёходо, аяншалга ба холын харгы эхилхэдэ. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин энэ үдэр ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба худаг малтажа уhа гаргахада муу.

Yhэ абахада һайн, эд малтай, баян болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн хүлэй булшанда, Эхэнэрэй – баруун хүлэй булшанда, Малай – хойто хүлнүүдэй шэлбэ соо. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ