Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

22.09.2020

Сентябриин 22 Мигмар гарагтай, шэнын 6 уһан hуудалтай, 9 улаан мэнгэтэй, шара луу үдэр.

Уhан hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 22-ой Луу үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, 3 Эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, hүлдэ дуудахада, даллга абахада, мунгэ урьһаар абахада, айлшадаа урихада, түрэл гаралаа суглуулхада, ургамалаа суглуулхада ба модон шоройн хэрэгүүдтэ һайн. Харгыда гарахада hайн, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Өөрынгөө эд бараагаа хүүндэ үгэхэдэ ба мүнгэ урьһаар үгэхэдэ һайн.

Үhэ абахада һайн, үнгэ зүhэг hайжарха.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн гуяын газаа талын зузаан мяханай хонхорто, Эхэнэрэй – баруун гуяын газаа талын зузаан мяханай хонхорто, Малай – шагайтануудай хонхорто. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ