Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

10.10.2020

Октябриин 10 Бимба гарагтай, шэнын 23 модон hуудалтай, 9 улаан мэнгэтэй, улаан нохой үдэр.

Модон hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, хойто зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 10-ай Нохой үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Үхэр, бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, айлшадаа урихада, түрэл гаралаа суглуулхада, дайсаниие номгодхоходо, , хулгай дээрмэгые дарахада, «сагаан шүхэртэ» уншуулхада ба модон шоройн хэрэгүүдтэ hайн. Харгыда гарахада hайн, хэрэг бүтэхэ.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Хүүнтэй танилсахада, нүхэрнүүд болоходо, багшалжа эхилхэдэ, худаг малтажа уһа гаргахада, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба мал адууһа худалдажа абахада муу.

Yhэ абахада һайн, эд эдлэл, эдеэ ундаа олдохо.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – һүүжэ-можодо (баруун хүлэй шэлбын хонхорхой соо), Эхэнэрэй – һүүжэ-можодо (зүүн хүлэй шэлбын хонхорхой соо), Малай – хэлэндэнь. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа болохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ