Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

11.10.2020

Октябриин 11 Нима гарагтай, шэнын 24 хий һуудалтай, 8 сагаан мэнгэтэй, улаабтар гахай үдэр.

Хий hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 11-эй Гахай үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр худалдаа наймаанда, эд эдеэ оложо суглуулхада, үргэл мүргэл хэхэдэ, Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, хүрэнгэ табихада, «жабтуй» уншуулхада, мүнгэ урьһаар абахада, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо ба ажалшадтай болоходо һайн.

Харин энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада муу. Харгыда гарахада муу, хэрэг бүхэн бүтэхэгүй.

Yhэ абахада муу, ехэ үбшэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй гуяын мяханай газаа талын хонхорто, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй гуяын мяханай газаа талын хонхорто, Малай – духада (соходо). Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа болохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ