Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

17.10.2020

Октябриин 17 Бимба гарагтай, шэнын 1 уула hуудалтай, 2 хара мэнгэтэй, харабтар могой үдэр.

Уула hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 17-ой Могой үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Үхэр, бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Энэ үдэр бисалгалда һуухада, тарни тоолоходо, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэдэ, анда нүхэдөө суглуулхада, инаг амрагтайгаа ушархада, худаг малтажа уһа гаргахада, «сагаан шүхэртэ» уншуулхада, амарлингы ба сагаан зүгэй үйлэнүүдтэ һайн.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Хүүнтэй танилсахада, нүхэрнүүд болоходо, багшалжа эхилхэдэ, Бурханай гунгарваа зохёоходо, ном һургаали шагнахада, наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ шүтхэрые дарахада ба дайсаниие номгодхоходо муу. Харгыда гарахада муу, гасалан хахасал ба ехэ гэм ерэхэ.

Yhэ абахада муу, наһан богони болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн хүлэй томо хурган соо, Эхэнэрэй – баруун хүлэй томо хурган соо, Малай – хойто хүлнүүдэй улада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ