Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

23.10.2020

Октябриин 23 Баасан гарагтай, шэнын 7 огторгой hуудалтай, 5 шара мэнгэтэй, шарабтар гахай үдэр.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 23-ай Гахай үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин, хонин, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр һанаһан хэрэг сэдьхэлшэлэн түргэн бүтэхэ. Ном номлол бэшэхэдэ, ламатай ушаржа хэрэгээ бүтээхэдэ, аюулһаа зайлхада, буян хэшэгээ дурдажа ном уншуулхада, гол уһа гарахада, «жабтуй» уншуулхада, наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ ба буянтай үйлэнүүдтэ һайн.

Харин бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Дуган субарга барихада, хото барилгын үйлэ эхилхэдэ, томо гэрнүүдые шэнэлжэ гоёоходо, худалдаа наймаанда, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, бэри оруулхада ба басагаяа хадамда үгэхэдэ муу. Харгыда гарахада муу, гасалантай ушарха, найза нүхэдhөө хахасаха гэм бии.

Yhэ абахада муу, хэлэ ама, хэрүүл тэмсэл ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн хүлэй ташаа-һүүжын яһанай үе соо, Эхэнэрэй – баруун хүлэй ташаа-һүүжын яһанай үе соо, Малай – урдахи хүлнүүдэй үбдэгүүдэй үе соо. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ