Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

24.10.2020

Октябриин 24 Бимба гарагтай, шэнын 8 уһан hуудалтай, 4 ногоон мэнгэтэй, сагаан хулгана үдэр.

«Дүйсэн үдэр» - энэ үдэр үйлэдэһэн нүгэл ба буянтнай 100 дахин нэмэгдэхэ.

Уhан hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 24-эй Хулгана үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Үхэр, бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Энэ үдэр һанаһан хэрэг сэдьхэлшэлэн түргэн бүтэхэ. Энэ үдэр ном номлол бэшэхэдэ, Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, гурбан эрдэни тахихада, эрдэм бэлигээ дээшэлүүлхэдэ, мүнгөө санда хадалгахада, гэр барихада, хубсаhа эсхэжэ оёходо, бэеэ һорижо хүшэлхэдэ, дайсаниие номгодхоходо ба «табан харюулга» уншуулхада һайн.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Дуган субарга барихада, хото барилгын үйлэ эхилхэдэ, томо гэрнүүдые шэнэлжэ гоёоходо,аяншалга холын зам эхилхэдэ, худалдаа наймаанда, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба хубсаһа эсхэжэ оёходо муу. Харгыда гарахада муу, түрэлхитэн муу һони дуулгаха.

Yhэ абахада һайн, наһан ута болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн бөөрэ соо, Эхэнэрэй – баруун бөөрэ соо, Малай – бөөрэ талада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ