Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

27.10.2020

Октябриин 27 Мигмар гарагтай, шэнын 11 хий hуудалтай, 1 сагаан мэнгэтэй, харабтар туулай үдэр.

Хий hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 27-ой Туулай үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, дасанда үргэл хэхэдэ, буян үйлэдэхэдэ, шэнээр хубсаһа худалдажа абахада, эд эдеэ оложо суглуулхада, хүрэнгэ табихада, найр наада түрэ хурим үнгэргөөхэдэ, гэр бүлэ болоходо, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ ба шэнэ гоёолто зүүхэдэ һайн.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Хараал эхилхэдэ, хэрүүл тэмсэлдэ ба хатуу үйлэнүүдтэ муу. Харгыда гарахада муу, сэдьхэл зобохо.

Үhэ абахада һайн, эрхэтэн хурса болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн мүрэй доодо яһанда, Эхэнэрэй – баруун мүрэй доодо яһанда, Малай – өөхэн соонь. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ