Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

07.11.2020

Ноябриин 7 Бимба гарагтай, шэнын 22 түмэр hуудалтай, 8 сагаан мэнгэтэй, хүхэ бар үдэр.

«Ехэ Дүйсэн үдэр» - энэ үдэр үйлэдэһэн нүгэл ба буянтнай 1000 дахин нэмэгдэхэ.

Түмэр hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 7-ой Бар үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Үхэр, бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Энэ үдэр бисалгалда һуухада, тарни тоолоходо, эрдэм номдо һурахада, шэнэ хэлэ зурхай үзэхэдэ, ламатай ушаржа хэрэгээ бүтээхэдэ, аюулһаа зайлхада, буян хэшэгээ дурдажа ном уншуулхада, хүрэнгэ табихада ба буянтай үйлэнүүдтэ һайн.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Холын харгы эхилхэдэ, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу. Харгыда гарахада муу, гасалантай ушарха, найза нүхэдhөө хахасаха.

Yhэ абахада һайн, эдеэ ундаа элбэг олдохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун бөөрэ соо, Эхэнэрэй – зүүн бөөрэ соо, Малай – тангалайдань. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ