Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

08.11.2020

Ноябриин 8 Нима гарагтай, шэнын 23 огторгой һуудалтай, 7 улаан мэнгэтэй, хүхэбтэр туулай үдэр.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 8-ай Туулай үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, шинжэлэн абахада, hахилда хүртэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, эм худалдажа абахада, бэриин хэрэгүүдтэ, «Жинсэриг» уншуулхада, аяншалга, холын харгы эхилхэдэ ба хамтын ажал бүтээхэдэ ехэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо.

Харин энэ үдэр ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба худаг малтажа уhа гаргахада муу.

Yhэ абахада һайн, эд эдлэл, эдеэ ундаа олдохо.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – һүүжэ-можодо (баруун хүлэй шэлбын хонхорхой соо), Эхэнэрэй – һүүжэ-можодо (зүүн хүлэй шэлбын хонхорхой соо), Малай – хэлэндэнь. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа болохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ