Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

13.12.2020

Декабриин 13 Нима гарагтай, шэнын 29 модон һуудалтай, 8 сагаан мэнгэтэй, сагаан бар үдэр.

Модон hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, хойто зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Декабриин 13-ай Бар үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр эмнэлгэ эхилхэдэ, эм худалдажа абахада, инаг амрагтайгаа ушархада, айлшадтаа бэлэг үгэхэдэ, дайсаниие номгодхоходо, шүтхэрые дарахада ба хатуухан үйлэнүүдтэ hайн. Харгыда гарахада hайн, эд эдеэ арбижаха.

Харин, энэ үдэр ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ, мал адууһа худалдажа абахада ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу.

Yhэ абахада муу, hүлдэ тэнэжэ ябашаха.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй шэлбэ-табагайн үе соо, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй шэлбэ-табагайн үе соо, Малай – нарбада. Энэ үдэр һүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ