Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

11.02.2021

Февралиин 11 Пүрбэ гарагтай, шэнын 30 түмэр hуудалтай, 2 хара мэнгэтэй, сагаан бар үдэр.

«Дүйсэн үдэр» - эн

Түмэр hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Февралиин 11-эй Бар үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Бар, туулай, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр бисалгалда һуухада, тарни тоолоходо, инаг амрагтайгаа ушархада, анда нүхэдөө суглуулхада, хүрэнгэ табихада, дайсаниие номгодхоходо, шүдхэрые дарахада ба хатуухан үйлэнүүдтэ hайн.

Харин үхэр, луу, хонин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бэри абахада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу. Харгыда гарахада муу, гасалан хахасал ба хүндэ гэм ерэхэ.

Yhэ абахада «Эрлиг Хаантай ушарха» гэhэн муу.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – бүхы бэедэ, Эхэнэрэй – бүхы бэедэ, Малай – бүхы бэедэ. Энэ үдэр бэеын ямаршье хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ