Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

30.03.2021

Мартын 30 Мигмар гарагтай, шэнын 17 шорой hуудалтай, 9 улаан мэнгэтэй, улаабтар үхэр үдэр.

Шорой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Мартын 30-ай Yхэр үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр эрдэм номдо һурахада, зурхай үзэхэдэ, дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэдэ, үбшэ аргалхада, операци хүүлхэдэ, худалдаа наймаанда, бэлэг хэхэдэ, дайсаниие номгодхоходо, «табан харюулга» уншуулхада ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа олохо, hанаhан хэрэг бүтэхэ.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба «Жинсэриг» захижа уншуулхада муу.

Үhэ абахада муу, үнгэ зүhэг доройтохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – ара талаһаа хүзүүнэй баруун хажууда, Эхэнэрэй – ара талаһаа хүзүүнэй зүүн хажууда, Малай шэлэ нюрганда, мориной – даланда. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

 

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ